Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Košice

šrobárova 2
041 80 Košice AG
Slovakia

www.upjs.sk/

rektor@upjs.sk

+421(0)55 / 234 1100

DOM
LUN
MAR
MER
GIO
VEN
SAB

Sei il proprietario di questa attività?
Suggerisci una modifica

Università

flag SK
0 __commenti

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Košice

DETTAGLI

 • Študentský domov (Area)

  Ubytovacia kapacita na Popradskej ulici 66 celkom 155 osôb a na Popradskej 76 spolu 200 osôb. Prosím o posúdenie textu, prípadne o návrhy na jeho úpravu

 • Študentský domov (Area)

  ŠD na Medickej poskytuje ubytovanie v dvojlôžkových a trojlôžkových izbách bunkového charakteru. Dve izby tvoria bunku, z toho  jedna dvojposteľová a jedna trojposteľová izba. Na jednej bunke majú piati ubytovaní jedno WC, sprchu a umývadlo. Ubytovacia kapacita na Medickej ulici  je 1 400 lôžok. Prosím o posúdenie textu, prípadne o návrhy na jeho úpravu  

 • Dekanát prírodovecke... ... (Area)

  Dekanát fakulty sa nachádza v budove rektorátu univerzity na 2. poschodí vľavo. Adresa rektorátu UPJŠ - Šrobárova 2.

 • Študijné oddelenie p... ... (Area)

  Študijné oddelenie sa nachádza v budove rektorátu  na 2. poschodí vpravo.   Adresa rektorátu UPJŠ - Šrobárova 2.

 • Ústav chemických vie... ... (Area)

  Vstup do priestorov ústavu je situovaný z vnútorného nádvoria rektorátu UPJŠ. Najlepší prístup k budove je zo Šrobárovej ulice cez železnú bránu, nachádzajúcu sa cca 50 m vpravo od hlavného vchodu do budovy rektorátu UPJŠ (kliknite sem). Prejdete pozdĺž budovy ÚBEV až na vnútorné nádvorie rektorátu a zabočíte doprava k vstupu do budovy ÚCHV s jeho akademickými pracoviskami: Katedra anorganickej chémie Katedra organickej chémie Katedra biochémie Katedra analytickej chémie Oddelenie didaktiky chémie Laboratórium NMR spektroskopie Pracovisko Katedry fyzikálnej chémie sa nachádza v jednej z dalších budov so vstupom z vnútorného  nádvoria areálu rektorátu UPJŠ.

 • Telocvičňa t4 (Area)

  Telocvičňa T4 je prístupná priamo z prístupovej komunikácie, ktorá vedie od vstupu do areálu Ústavu telesnej výchovy a športu.

 • Telocvičňa t3, t4 (Area)

  Vstup do telocviční T3 a T4 sa nachádza na nádvorí areálu, hneď vpravo od vstupu do hlavnej budovy  

 • Vedenie ústavu (Area)

  Vedenie Ústavu TV a športu sídli na prvom poschodí hlavnej budovy.

 • Telocvičňa t2 (Area)

  Vstup do Telocične T2 je situovaný na nádvorí rektorátu UPJS. Najlepší prístup je bránkou, ktorá sa nachádza na Šrobárovej ulici, len niekoľko metrov od hlavného vstupu na rektorát UPJS (kliknite sem). Chodníkom prejdete okolo Ústavu biologických vied a potom nádvorím až k vstupu do telocvične. 

 • Budova sokrates (Area)

  Prosím o návrh textu pre tento objekt 

 • Študentská jedáleň (Area)

  Toto je miesto určené pre stručný popis jedálne (kapacita, otváracie hodiny, kontakt ....). V prípade, že jedálneň zverejňuje na nejakej www stránke jedálny lístok, môžeme sem vložiť odkaz na tento dokument  

 • Inštitúcie na 1. a 2... ... (Area)

  1. poschodie : Dekanát Filozofickej fakulty Historická aula 2. pochodie : Dekanát Prírodovedckej fakulty Centrum celoživotného vzdelávania

 • Východ z areálu (Area)

  do areálu ÚStavu TV a športu je situovaný v blízkosti križovatky Ondavskej ulice s Považskou. Do areálu sa vstupuje z Ondavskej ulice, cez závoruna na čipovú kartu.

 • Ústav matematických... ... (Area)

  Akademické pracoviská ústavu : Oddelenie didaktiky matematiky Oddelenie matematickej analýzy Oddelenie ekonomickej a finančnej matematiky Oddelenie diskrétnej matematiky sa nachádzajú v budove Jesenná 5 na 1. poschodí.

 • Do historickej budov... ... (Area)

  Spojovacou chodbou sa dostaneme z budovy na Jesennej ulici do historickej budovy "Park Angelium".

 • Pracoviská na jesenn... ... (Area)

  Na vyšších poschodiach sa nachádzajú pracoviská :  2. poschodie : Ústav matematických vied spojovacia chodba do budovy "Park Angelium" 3. poschodie: Ústav geografických vied

 • Smer prízemie (Area)

  na prízemí sa nachádzajú : vstupný vestibul, jedálen Ústav fyzikálnych vied

 • Ústav fyzikálnych vi... ... (Area)

  Akademické pracoviská ústavu : Katedra fyziky kondenzovaných látok Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky Oddelenie didaktiky fyziky sa nachádzajú v historickej budove Park Angelinum 9. Tá vytvára spoločný areál s budovou Jesenná 5, v ktorej sa nachádza Katedra biofyziky. Vstup na pôdu ústavu je možný iba z ulice Jesenná 5, (kliknite sem) kde je situovaný hlavný vchod pre obe budovy areálu prepojené spojovacou chodbou. Touto chodbou, nachádzajúcou sa na 1. poschodí, sa dostanete do priestorov ústavu.  

 • K hlavnej budove utv... ... (Area)

  Prosím o návrh textu pre tento pohľad

 • Vedenie útvs (Area)

  Vstup do hlavnej budovy UTVS - sídla vedenia  Prosím o posúdenie textu, prípadne o návrhy na jeho úpravu

 • Vstup do telocvične (Area)

  Vstup do telocviční T3 a T4 sa nachádza vpravo od vchodu do hlavnej budovy UTVS. Prosím o posúdenie textu, prípadne o návrhy na jeho úpravu

 • Areál šrobárova (Area)

  Železnou bránou, cca 50m vpravo od hlavného vstupu do budovy rektorátu UPJŠ nachádzajúcej sa na Šobárovej 2, sa dostanete k budove Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ. Ak budete pokračovať ďalej, na vnútorné nádvorie areálu univerzity, dostanete sa k budove Ústavu chemických vied PF UPJŠ a k budove telocvične T2.

 • Vestibul rektorátu (Area)

  Z hlavného vestibulu sú prístupné organizačné celky Univerzity Pavla Jozefa Šafárika : prízemie : rektorát a jeho pracoviská 1. poschodie : dekanát Filozofickej fakulty historická aula 2. poschodie dekanát Prírodovedcekej fakulty Centrum celoživotného vzdelávania 

 • K telocvični "t5" (Area)

  asfaltovaným chodníkom sa dostaneme asi po 200 metroch k telocvični T5

 • K pracoviskám prírod... ... (Area)

  Na prvom poschodí historickej budovy sa nachádza Centrum aplikovanej matematiky, Ústav fyzikálnych vied a ďalšie pracoviská Prírodovedeckej fakulty. 

 • K ústavu biologickýc... ... (Area)

  Smer k Ústavu biologických a ekologických vied a k vedeniu Botanickej záhrady 

 • Ústav biologických a... ... (Area)

  V administratívnej budove areálu Botanickej záhrady UPJŠ  sa nachádzajú akademické pracoviská ústavu : Katedra botaniky Katedra genetiky Oddelenie didaktiky biológie

 • Ústav geografie (Punto)

  Akademické pracoviská ústavu : Oddelenie fyzickej geografie Oddelenie geoinformatiky Oddelenie humánneja regionálnej geografie sa nachádzajú v budove Jesenná 5 na 2. poschodí.

 • Ústav biologických a... ... (Area)

  K budove ústavu sa najrýchlešie dostanete z ulice Šobárova 2, železnou bránou nachádzajúcou sa cca 50 m vpravo od hlavného vstupu do budovy rektorátu UPJŠ (kliknite sem). ÚBEV je budova vpravo.  Sídlia v nej tieto akademické pracoviská ústavu: Katedra bunkovej biológie Katedra fyziológie živočíchov Katedra mikrobiológie Katedra zoológie Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky Akademické pracoviská: Katedra botaniky Katedra genetiky Oddelenie didaktiky biológie  sa nachádzajú v areáli Botanickej záhrady UPJŠ - Mánesova 23. (kliknite sem)  

 • Ústav geografie (Area)

  Akademické pracoviská ústavu : Oddelenie fyzickej geografie Oddelenie geoinformatiky Oddelenie humánneja regionálnej geografie sa nachádzajú v budove Jesenná 5 na 2. poschodí.

 • Centrum aplikovanej... ... (Area)

  Účelové pracovisko fakulty sa nachádza v budove Park Angelinum 9, spojenej s budovou Jesenná 5 spojovacou chodbou. Prístup do priestorov pracoviska - cez hlavný vchod – Jesenná 5.

 • Ustav informatiky (Area)

  Akademické pracoviská ústavu: Oddelenie teoretickej informatiky Oddelenie dátových vied a počítačovej bezpečnosti Oddelenie znalostných vied a didaktiky informatiky sa nachádzajú v prístavbe UVP TECHNICOM UPJŠ, ktorá je prepojená s budovou Jesenná 5. Vstup do areálu - cez hlavný vchod Jesenná 5. Vstup do priestorov ústavu je možný cez prízemie vľavo od vrátnice, alebo hlavnou chodbou cez 1. poschodie.  

 • Pracoviská ubev (Area)

  V chodbách vľavo a vpravo sa nachádzajú pracoviská Ústavu biologických a ekologických vied

 • Administratívne prac... ... (Area)

  kancelária rektora ekonomický úsek úsek verejného obstarávania úsek BOZP prevádzkový úsek úsek právnej agendy centrum informačných a komunikačných technológií

 • Pracoviská rektorátu (Area)

  útvar rektora útvar kvestora malá zasadacia miestnosť

 • Informátor (Area)

  prvý kontakt s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika po vstupe do budovy rektorátu

 • 1. poschodie (Area)

  Na prvom poschodí sa oproti schodisku nachádza vstup do histrickej auly. Vľavo sa nachádza dekanát Filozofickej fakulty.  

 • 2. poschodie (Area)

  Na 2. poschodí vľavo sa nachádza dekanát Prírodoveckej fakulty. V pravo sú pracoviská  a učebne Študijné odboru Prirodovedeckej fakulty.  

 • Na druhé poschodie (Area)

  Na 2. poschodí budovy Rektorátu UPJS sa nachzádza dekanát Prírodovednej fakulty a Študijný odbor Prírodovedeckej fakulty 

 • Administratíva (Area)

  V adminitratívnej sekcii Botanickej záhrady sa nachádzajú : vedenie Botanickej záhrady Ústav biologických a ekologických vied Prírodoevedeckej fakulty UPJS

 • Vstup do skleníkov (Area)

  V priestranných skleníkoch si návštvníci môžu pozrieť expozície tropickýcj, subtropických a vodných rastlín

 • Exteriéry (Area)

  V exteriéroch nájdete stovky okrasných  a úžitkových rastlín, ktoré kvitnú celé leto. Rozsiahle arborétum s plochou 20 ha obsahuje nielen množstvo drevín a krovín, ale aj bohaté možnosti odpočinku na romantických chodníčkoch.   

 • Univerzitná knižnica (Area)

  Otváracie hodiny : pondelok - štvrtok  :  9:00 - 12:00,  13:00 - 15:00  piatok : 9:00 - 13:00 hod   Kontakty : tel :+421 55 234 1608 e-mail :kniznica@upjs.sk  

 • Študovňa (Area)

  prosím naformulovať text v rozsahu cca 250 znakov aj s medzerami 

 • Počítačová miestnosť... ... (Area)

  prosím naformulovať text v rozsahu cca 250 znakov aj s medzerami 

 • Informácie a služby (Area)

  prosím naformulovať text v rozsahu cca 250 znakov aj s medzerami 

 • Kopírorvacie služby (Area)

  prosím naformulovať text v rozsahu cca 250 znakov aj s medzerami 

 • Sídlo dekanátu - kov... ... (Area)

  Právnická fakulta sídli v dvoch objektoch na Kováčskej ulici. Vstup do budovy dekanátu je z rohu na križovatke ulíc "Kováčska" a "Univerzitná"  

 • Poslucháreň (Area)

  Najväčšia prednášková miestnosť s kapacitou 147 miest pre poslucháčov

 • Výučbové priestory -... ... (Area)

  Právnická fakulta sídli v dvoch objektoch na Kováčskej ulici. Vstup do budovy "výučbové priestory"  je priamo z ulice "Kováčska", len cca 40 metrov od križovatky ulíc "Kováčska" a "Univerzitná" smerom na sever.

 • Poslucháreň (Area)

  Najväčšia prednášková miestnosť s kapacitou 147 miest pre poslucháčov